×

Online PaymentS

Will be available soon

Articles

මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය පදනම් වී ඇත්තේ ක්‍රිස්තියානි සාරධර්ම සංස්කෘතිය මත වන අතර එය සිසුන්ට පෙළපොත් පදනම් කරගත් අධ්‍යාපනයට වඩා සිසුන් මිනිසුන් ලෙස හැඩගස්වන වටිනාකම් මනස් තුළ රෝපණය කරයි. සිසුන් ඉක්මනින් එහි ව්‍යුහයන් සමඟ පමණක් නොව, එහි පොහොසත් ඉතිහාසය සහ සහෝදරත්වය සහ "පවුල" පිළිබඳ ගැඹුරු සංකල්පය සමඟ බැඳේ. මෙම පවුලේ වැදගත් කොටසක් වන්නේ අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයයි.
“The land of youth and dream…” Time does fly by. Fourteen years ago, I walked in through the gates of Trinity for the first time, confused; the same as any other six-year-old on their first day of school. Needless to say, I was completely oblivious to the enormity of where I had walked into. Surprisingly
An article by Chaniru Senhas (Grade 8) Boxing at Trinity Boxing has traditionally been one of Trinity’s most exciting sports, both among alumni and students. The beginnings of Boxing dates to 1907 when only younger students were allowed to be a part of the sport. Since 1913, Boxing became a main-stream sport in college and
Ceylon & the Church Missionary Society The period immediately following the fall of the Kandyan monarchy was one of rapid changes in Ceylon in general and Kandy in particular. A new community was emerging along the island’s beaches, nourished by the British monarchy and the Christian faith. However, as freedom conflicts raged in the newly
The year was 1966, and a day scholar who sang treble in the Choir and had arrived early for the 6.30 pm practice was standing by the main entrance to the Trinity College Chapel when a man who could not have been more than 15 years his senior, climbed up the steps to the Chapel,
On the 3rd of December 2007, Sri Lanka hosted England at Asgiriya for the 1st Test Match. This test match was remarkable since the Sri Lankan bowling spearhead Muttiah Muralitharan was able to achieve the world record of being the highest Test Wicket Taker (covered in the 1st Edition). Apart from that, the game was
Early Days In 1940, on the 27th of July, one of Sri Lanka’s most celebrated war heroes, Denzil Lakshman Kobbekaduwa was born to Loku Bandara and Iona Ratwatte Kobbekaduwa, into a traditional Kandyan family. Growing up as the second child and the eldest of the three brothers, Kobbekaduwa showed excellence in not only his studies
“Many believe he was an officer who stumbled upon the halls of this school. On the contrary, he knew where he was going; he was on his way to a fresh adventure, to his first job, as an Assistant Master at Trinity”.  When Major Gordon Burrows and Trinity crossed paths in 1946, Trinity was undergoing many major reformations and changes, such as the Church Missionary
It was on the 3rd of December 2007, when Sri Lanka hosted England at the Asgiriya Cricket Stadium for the 1st Test Match. This was a very special day for the Sri Lankan cricketing fraternity and especially for the Kandyan spectators. As Muttiah Muralitharan was inching close to a world record of being the highest
“Your Excellency, ladies, and gentlemen,My great predecessors could not in their time,Make a flattering speech through the channels of rhyme.They poured forth a poem of ponderous prose,In sentiments stilted and phrases verbose.But a promising poet in me you shall see,As after my speech you will all agree. With loud acclamation and thunderous applause,We welcome you
Seen in the picture above are Duncan White, Lakshman Kadirgamar, M.A.M. Sherrif and Oscar Wijesinghe, representing the four communities (Burgher, Tamil, Muslim, Sinhalese), who had brought four scrolls to the Independence square on 4th February 1948 to be handed over to the Prime Minister D.S. Senanayake to read for the public. It was in the
The funeral of Dr Robert Grant Sourjah was held in Sydney, Australia  on 9th October, 2020 in the midst of Covid restrictions and was thus in the presence of a very limited gathering as per guidelines prevailing in Australia: A congregation of only 20 persons was permitted in the Chapel, while 80 were allowed to
Looking back at a proud Trinity history, many names have been involved in setting down the foundations of the true spirit of Trinity.Amongst these great personalities, Miss Valesca Reimann was someone who helped Trinity in every way possible to achieve the reputation College holds at present. She was an astonishing and adventurous woman who is
By Chaniru Senhas and Nimuthu Pathiraja from Grade 6 Due to the COVID-19 pandemic, school was closed and both of us were very bored waiting for school to re-open. And then suddenly, something unexpected happened! We were given school accounts and were asked to sign in to Microsoft Teams. This was a mind-blowing idea for
“Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty! Early in the Morning our song shall rise to thee. Holy, Holy, Holy! Merciful and Mighty! God in three Persons, blessed Trinity!” -Reginald Heber (1783 -1826) You will hear the sound of the organ playing the opening line of the hymn typically on a Sunday morning, or on this
We have two reviews by students who went on this excursion: On the 28th of February, 2020, the grade 6 students went on an education excursion to Ritigala and the Moragahakanda dam. We travelled in 4 busses. It was awesome! We played many musical instruments such as the guitar and sang many Sinhala and English
Following is a poem which caught our attention and we thought of featuring it on our website. “Take me Back” written by Sachith Keragala from the batch of 2017. Take me Back Take me back to the school on the hill, Back to the days when time stood still, Walking the path under the tall
We came across a very talented Trintian who composes and plays his own music. This young Trinity Mozart is Hasitha Epakande from grade 12. We first got to hear Hasitha’s playing on an Instagram post and thought that he deserves a bit of recognition. Being an interested young chap in Western Music, Hasitha first started
It was a Friday, 24th January 2020. I reached school at 5.00 am and we started our journey at 5.30 am. We went to Ritigala using the road from Kandy to Katugasthota and then Matale. We had our breakfast at Dambulla and started singing songs and having fun. When we reached Ritigala, we saw we could

The Grade 6 Farm trip – a review

From 11th to 14th February the classes of grade 6 students went on a trip to the Trinity College farm at Pallekele as part of their Technical Skills subject. We travelled in a bus, two classes on each day. The Trinity farm is an animal farm as well as an agricultural farm. First, we went to
It seems to be the natural thing that we remember the lives of people on their deaths or memorials. Ten years have gone by since the death of Mr Barnabas Alexander. But the life he left behind still continues. When Barnabas Alexander of Trinity College, Kandy died on December 15 2009 he was in his
Choristers in chapel singing and holding candles
The spirit of sharing at Christmas The Carol Service of Trinity College, Kandy is an event much looked forward to by many every year. The story of the Carol Service, to see how it has come to be what it is today, is fascinating. The most striking aspect is that the basic tradition of the
Inspiration, planning and designing The inspiration from circa 1100 AD Rev Gaster and Rev Fraser were nothing if not pioneers. At a time when most Europeans were content to build churches in their own Gothic style, Gaster and Fraser were more inspired by the local Sinhalese architecture. Prototypes for this Chapel can be found in
The captured German Machine Gun was gifted to Trinity College Kandy on 16th of October 1919. Today marks the 100th year since the gun was unveiled by Sir William Henry Manning. The following video narrates a brief history about how the captured gun was brought to College: The captured German machine gun is considered to be one of

Upcoming Events

july, 2022

TOP
X